Kalite Yönetim Birimi
11 Mart 2022

                                                                                esragokcay3.jpg
                                                                                                                             Kalite Yönetim Direktörü
                                                                                                                                       Esra GÖKÇAY

Kalite Direktörü

Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi/İSG Kurulu, Tesis Güvenliği Komitesi, Radyasyon Güvenliği Komitesi, Klinik Kalite İyileştirme Komitesi ve Eğitim Komitesi üyesidir. Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici faaliyetler sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya koyar. Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirir, uygulamaya koyar, izler ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır. Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, yönetime katılımı sağlanması, iş ve görev tanımına uygun olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve çalışanlar arasında güvene ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın oluşturulmasını sağlar. Yapılan çalışmaları değerlendirir ve sonuçlar konusunda kurum çalışanlarına bilgi verir.

Kalite Direktörlüğü

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. Öz değerlendirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimini yapar. İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetir. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonunu sağlayarak hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesinde aktif rol alır.