Dış Kaynaklı Dökümanlar Listesi
07 Haziran 2022

T. C.SAĞLIK BAKANLIĞI

ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KURŞUNLU DEVLET HASTANESİ

Doküman Kodu: DY.LS.01

Yayın Tarihi: 01.01.2022

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: -

Sayfa 1 / 1

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

Doküman Adı

Güncel Yayın Tarihi

Takip Yöntemi

Ulaşım Yöntemi (Bulunduğu Yer veya İnternet Adresi)

Kontrol Periyodu

İlgili Bölüm/Birim

Sorumlusu

K A N U N L A R

5436 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

24.12.2005

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5436.pdf

Yılda Bir

Hastane Yönetimi

Hastane Müdür Yardımcısı

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

17.06.1949

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5434.pdf

Yılda Bir

Personel işleri Birimi

Personel İşleri Sorumlusu

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

23.01.2004

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5070.pdf

Yılda Bir

Yazı İşleri Birimi

Yazı İşleri Sorumlusu

4857 Sayılı İş Kanunu

19.02.2014

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

Yılda Bir

Personel işleri Birimi

Personel İşleri Sorumlusu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

19.02.2014

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4734&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

6 Ayda Bir

Satınalma Birimi

Satın Alma Sorumlusu

3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu

07.06.1985

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3224.pdf

Yılda Bir

Hastane Yönetimi

Hastane Müdür Yardımcısı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

22.07.2014

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

Yılda Bir

Hastane Yönetimi

Hastane Müdür Yardımcısı

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

04.05.1990

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3628.pdf

Yılda Bir

Personel işleri Birimi

Personel İşleri Sorumlusu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

18.02.1954

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6245.pdf

Yılda Bir

Personel işleri Birimi

Personel İşleri Sorumlusu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

02.05.2018

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4735.pdf

Yılda Bir

Satınalma Birimi

Satın Alma Sorumlusu

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Görüşme Kanunu

12.07.2001

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4688.pdf

Yılda Bir

Hastane Yönetimi

Hastane Müdür Yardımcısı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

24.12.2003

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf

Yılda Bir

Satın alma birimi

Satın alma sorumlusu

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

13.06.1958

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7126.pdf

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu-Psikolog

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

24.10.2003

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4982.pdf

Yılda Bir

Hasta Hakları Birimi

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

16.06.2006

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf

Yılda Bir

Personel işleri Birimi

Personel İşleri Sorumlusu

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun

17.06.2009

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5902.pdf

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu-Psikolog

6111 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sġgortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

31.12.2013

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.6111&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Yılda Bir

Personel işleri Birimi

Personel İşleri Sorumlusu

6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu

12.07.2012

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6283.pdf

Yılda Bir

Hastane Müdür Yardımcısı

Hastane Müdür Yardımcısı

İş sağlığı ve güvenliği kanunu

30.06.2012

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6331&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Hastane Müdür Yardımcısı

Hastane Müdür Yardımcısı

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

15.05.1987

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3359.pdf

Yılda Bir

Hastane Yönetimi

Hastane Müdür Yardımcısı

Y Ö N E T M E L İ K L E R

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

24.03.2000

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5272&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AD.

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu, Bölüm Sorumlusu

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Yönetmeliği

26.04.2022

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5530&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

10.06.2020

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2646&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Yazı İşleri Birimi

Yazı İşleri Sorumlusu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelinin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

25.10.1982

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.85105&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=k%C4%B1yafet

Yılda Bir

Hastane Yönetimi

Hastane Müdür Yardımcısı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

30.11.2007

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11746&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=internet

Yılda Bir

Hastane Yönetimi

Hastane Müdür Yardımcısı

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

29.10.2011

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20112226&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hastal%C4%B1k

Yılda Bir

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Sorumlusu

Hasta Hakları Yönetmeliği

01.08.1998

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4847&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hasta%20haklar%C4%B1

Altı Ayda Bir

Hasta Hakları Birimi

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Taşınır Mal Yönetmeliği

18.01.2007

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200611545&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=TA%C5%9EINIR

Yılda Bir

Taşının İşleri Birimi

Taşınır Şorumlusu

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

27.06.2015

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20859&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=SA%C4%9ELIKTA%20KAL%C4%B0TE

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetim ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31.12.2005

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9814&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=muhasebe%20yetkilisi

Yılda Bir

Hastane Yönetimi

İdari ve Mali İşler Müdürü

Bınaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

19.12.2007

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200712937&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=YANGIN

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

25.01.2017

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23273&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=at%C4%B1klar%C4%B1n%20kontrol%C3%BC

Yılda Bir

Atık Yönetimi Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu,Çevre Sağlığı teknisyeni

Atık Yönetimi Yönetmeliği

02.04.2015

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ATIK

Yılda Bir

Atık Yönetimi Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu,Çevre Sağlığı teknisyeni

Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

25.06.2015

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20855&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=TIBB%C4%B0%20C%C4%B0HAZ

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

07.06.2011

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15023&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=TIBB%C4%B0%20C%C4%B0HAZ

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

11.05.2000

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4798&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=acil%20sa%C4%9Fl%C4%B1k

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

24.02.2022

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5211&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

30.05.2007

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11347&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=bula%C5%9F%C4%B1c%C4%B1

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

18.10.2019

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=33899&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

11.08.1973

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.76913&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=devlet%20memurlar%C4%B1n%C4%B1n%20ted

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Hasta Hakları Yönetmeliği

01.08.1998

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4847&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hasta%20ha

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Hemşirelik Yönetmeliği

08.03.2010

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13830&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hem%C5%9Firelik

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

15.11.1990

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=90748&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği

18.03.2020

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34368&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

13.01.1983

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=85319&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

11.08.2005

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9285&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yatakl%C4%B1

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

13.04.2005

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8044&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=etik

Yılda Bir

Hastane Yönetimi

Hastane Müdür Yardımcısı

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

10.10.2006

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10691&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Yılda Bir

Taşınır İşleri Birimi

Taşınır Sorumlusu

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

31.12.2005

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9815&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=HARCAMA

Yılda Bir

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Sorumlusu

Sıfır Atık Yönetmeliği

12.07.2019

İnternet

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-9.htm

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

01.03.2019

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=31297&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Tıbbi laboratuarlar yönetmeliği

09.10.2013

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18933&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Kişisel Koruyucu Donanım yöentmeliği

01.05.2019

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=31465&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Evde sağlık hizmetleri Yönetmeliği

27.02.2015

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20559&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Asansör periyodik kontrol yönetmeliği

04.05.2018

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24558&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği

29.12.2012

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16925&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

GENELGELER

Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi

08.11.2016

İnternet

https://www.saglik.gov.tr/TR,11028/poliklinik-hizmetlerinde-oncelik-sirasi-hakkinda-genelge-201073-80.html

Aylık

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Resmi Gazete

-

İnternet

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx

Günlük

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Çalışan Güvenliği Genelgesi

14.05.2012

İnternet

https://www.saglik.gov.tr/TR,3282/calisan-guvenligi-genelgesi-14052012.html

Aylık

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

TEBLİĞLER

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

16.10.2009

İnternet

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13494&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yatakl%C4%B1%20sa

Yılda Bir

Hastane Yönetimi

Hastane Müdür Yardımcısı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

02.11.2011

İnternet

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/6025,663-sayili-khkpdf.pdf?0

Yılda Bir

Hastane Yönetimi

Hastane Müdür Yardımcısı

REHBERLER

Sağlıkta Kalite Standartları Rehberi

01.06.2020

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/41258/0/skshastane-seti-s-61--09082021pdf.pdf

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

SKS Gösterge Rehberi

01.11.2021

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/41931/0/sks-gosterge-yonetimi-rehberi-rev02-1511pdf.pdf

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

SKS Doküman Yönetimi Rehberi

01.07.2020

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/37914/0/dokuman-yonetimi-rehberi-09072020pdf.pdf

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Anket Uygulama Rehberi

01.03.2019

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/30308/0/anket-uygulama-rehberi-son-basim-11042019pdf.pdf

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

DAS rehberi

01.10.2019

İnternet

https://www.das.org.tr/kitaplar/DASRehber2019V10.pdf

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Klinik Kalite İyileştirme Rehberi

01.03.2021

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/40942/0/kalite-rehber-int-e-rehber-formati-2021pdf.pdf

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Verimlilik değerlendirme Rehberi

11.07.1905

İnternet

https://khgmverimlilikkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/33192/0/c-d-ve-e1-rolu-4-ekim--2019pdf.pdf

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Güvenli Doğum Süreci Uygulama Rehberi

01.05.2019

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/31463/0/dogum-sureci-rehberi--24072019pdf.pdf

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

İlaç Güvenliği Rehberi

01.11.2015

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/3734/0/ilacguvenligirehberiguncelpdf.pdf

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

Sağlık tesisleri Teknik Birim Çalışma Rehberi

01.11.2019

İnternet

https://khgmyatirimplanlamadb.saglik.gov.tr/Eklenti/38655/0/saglik-tesisleri-teknik-birimler-calisma-rehberipdf.pdf

Yılda Bir

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu