Kalite Politikamız
10 Aralık 2021

   KALİTE POLİTİKAMIZ

Hastanenin Amaçlarına Ve Amaçları Doğrultusunda Oluşturulan Stratejik Hedeflerine Uygunluğu

Kalite Hedeflerinin Oluşturulması Ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi

Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarının Yerine Getirilmesi Ve Sürekliliğinin Sağlanması

Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliğinin Sürekli İyileştirilmesi  1. Hastanemiz bütüncül yaklaşımla, topluma katkı, değer yaratma esasları ile sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen bir yönetim modeli ile hizmet etmeyi amaçlar.
  2. Hastanemize başvuran hastaların, sağlık problemleri ve diğer sağlık ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplerinin, konusunda uzman sağlık profesyonelleri tarafından tıbbi etik ilkeler konusunda ödün vermeyen ve tüm kaynakları etkin kullanarak, sürekli artan bir performansla en üst düzeyde ve zamanında karşılanması ve tüm sunulan hizmetlerin, yasal ve sağlık mevzuat şartları doğrultusunda tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını hedefler.
  3. Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda; Sağlıkta Kalite Standartları şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirerek bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip etmek, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak, bilimsel veriler doğrultusunda din, dil, ırk farkı gözetmeden, çevreye, yasalara ve geleneklere saygılı olarak; güvenilir, adil, hakkaniyetli, ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.
  4. Hastanemizde oluşturduğumuz “Kalite Kültürünün” devamlılığını sağlamak.
  5. Hastalarımızın ve yakınlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve süreçlerden kaynaklanan hataları minimize ederek hizmet sunumu için sürekli gelişmek
  6. Çalışanlarımızın değerli oldukları bilincinden hareket ile onları eğitimlerle destekleyecek ve sürekli iyileştirme süreçlerinde etkin kılmak.
  7. Sağlık Hizmetlerimizde Kalite Yönetimi uygulamaları, hastanemizin kendi yetersizliklerini tanıma ve tanımlama ile hizmetin kalitesini geliştirmek için uygulanacak olan politika ve stratejileri hayati öneme sahiptir. Kaliteyi sağlama, onu sürekli güvence altında tutma ve kaliteyi geliştirme sistemli çalışmalarla gerçekleşecektir. Kalite sisteminin sürdürebilirliğini sağlamak hastalara daha kaliteli sağlık bakım hizmeti verebilmek amacıyla çözümler araştırarak ve yeni anlayışlar geliştirmemizi sağlayacaktır.
  8. Kalite sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması açısından önemli katkılar sağlayacaktır.
  9. Hizmet sunumunda kalite ile çalışanların iş tatmini ve motivasyonu, yönetim ve organizasyon yöntemlerinin modernizasyonu, karar mekanizmalarında akılcılık, bilgi sistemlerinin dokümantasyonu, ve iletişim mekanizmasının işlerliğinin sağlanarak hasta memnuniyeti, ekip çalışması ile takım ruhunun gelişmesi ve en önemlisi kalite yoluyla “Kamu Yararı” çerçevesinde faydalar sağlanması hedeflenmektedir.
  10. Değerlerimizden olan hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti süreçlerimizde ulusal standartlarımızın rehberliği eşliğinde her yıl denetimlerden başarı ile geçmekteyiz. Değerlerimizden olan hasta memnuniyetini sağlayacak hizmeti, karşılamaya odaklanmak temel önceliğimizdir.