Hizmet Alımı Personelleri Kadro Alım İşlemleri ile İlişkin Duyuru...!
02 Ocak 2018

 

01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı resmi gazetede yayınlan tebliğdeki usul ve esaslarına ilişkin başvuruların yapılmasına ilişkin başvuru metni ve diğer bilgiler eklerde sunulmuştur

  • Başvurular Hizmet alım personelinin çalışmış olduğu idarelere yapılacaktır.
  • Alınan başvurular ilgili idarelerce aynı gün içerisinde il sağlık müdürlüğü evrak kayıt birimine teslimi sağlanacaktır.
  • 112 hizmet alım personelleri bağlı bulundukları 112 başhekimliklerine başvurularını yapacaklardır.

Konuya ilişkin belge ve bilgiler için tıklayınız.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu için tıklayınız. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu bilgisayar ortamında doldurulacak fotograf biometrik yazılar büyük harfle doldurulacaktır.arkasına kimlik fotokobisi eklenecektir.)

Başvuru takvimi

Başvuruda istenen belgeler, başvuru şekli

MADDE 7 - (1) Kapsamda olanlardan istekliler, Ek-1 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak örnek-1 dilekçeyi de eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurur. Başvuru elden yapılır. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur ve sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz eder. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir.

(3) Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması Bakanlıklar ve merkezi Ankara'da bulunan idarelerin merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diğer idareler ile taşra teşkilatları için ise il valiliklerinden topluca istenir. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgah adresinin bulunduğu valilik esas alınır. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır.